background

Teenused

VÕLGNEVUSTE KOHTUEELNE SISSENÕUDMINE

Sõlmides IDR INKASSO´ga käsunduslepingu, mille alusel alustab IDR INKASSO volitatult debitoorse võlgnevuse sissenõudmismenetlust. Teenustasu tasub Klient ainult siis kui võlgnevus on reaalselt tagastatud. Teenustasuks on kokkulepitud protsent nõudest.

VARAPÕHINE INKASSOTEENUS

IDR INKASSO nõuab volituse alusel välja Kliendile kuuluva kolmandate isikute valduses oleva kinnis- või vallasvara. Teenustasu on protsentuaalne summa vara väärtusest ning kuulub tasumisele peale vara üleandmist.

ÕIGUSABITEENUSED

Kliendi esindamine maksekäsu kiirmenetluses ja hagimenetluses. Vajadusel esindame ka pankroti- ja likvideerimismenetluses. Lisaks ka juriidiline nõustamine, dokumentide kontroll ja muudatus-ettepanekute tegemine Kliendi müügilepingutele.

TAUSTUURINGUTE KOOSTAMINE

Teostame erinevat tüüpi taustuuringuid nii Eesti kui välisfirmade kohta. Teeme omapoolse krediidihinnagu ning ettepanekud tulevaseks koostööks.